درباره گروه

 

این گروه آموزشی در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.هم اکنون در مقطع کارشناسی دو رشته گرایش مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی،در مقطع کارشناسی ارشد چهار رشته گرایش فلسفه تعلیم و تربیت،مدیریت آموزشی،برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی و در مقطع دکتری تخصصی سه رشته گرایش فلسفه تعلیم و تربیت،برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی فعال هستند.این گروه در حال حاضر 14 عضو هیات علمی تمام وقت دارد که از این تعداد 7نفر دارای مرتبه علمی دانشیاری،7 نفر دارای مرتبه علمی استادیاری هستند.