اساتید دانشکده

اکبر مومنی راد

اکبر مومنی راد

اکبر مومنی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر دو شکل مختلف ارائه محتوای چندرسانه ای در یادگیری و پایداری یادگیری در درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی در شهر ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/14
بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از کاربرد فناوری در تدریس: مطالعه موردی پاورپوینت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ درﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره( کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
تأثیر روش آموزش نمایشی و داستان گویی بر میزان انتقال یادگیری مفاهیم شهروندی در دانش آموزان دختر پایه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
مریم زارع احتشامی بررسی تأثیر نرم افزار آموزشی میشا و کوشا در کاهش اختلال یادگیری ریاضی دانش-آموزان پایه سوم ابتدایی مراکز درمان اختلالات یادگیری شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/07/11
نسرین صدیقی شناسایی موانع بکارگیری روش تدریس گروهی در دانشگاه بوعلی سینا بر اساس نظریه داده بنیاد و ارائه راهکار های مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
فاطمه کیهانی فاضل توسعه آموزش وارونه درراستای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در درس تولید مواد آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تولید فیلم های آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219315 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شبیه سازی و بازی های آموزشی 1219246 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی چند رسانه ی آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219320 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 1221106 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 1221106 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نظام جامع یادگیری الکترونیکی 1219236 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پروژه 1219314 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1219269 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1219269 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی درس افرازهای چند رسانه ای برای آموزش مجازی 1219242 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مشاوره تحصیلی و شغلی 1219307 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مشاوره تحصیلی و شغلی 1219307 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تولید فیلم های آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219315 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شبیه سازی و بازی های آموزشی 1219246 2 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 1219302 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 1219302 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارورزی(تکنولوژی آموزشی) 1219323 2 04 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی چند رسانه ی آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219320 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 1221106 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 1221106 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2