اکبر عروتی موفق
مدیر گروه معارف اسلامی

رشته تحصیلی: معارف اسلامی
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: a.orvatimovaffagh@basu.ac.ir

صفحه شخصی