اساتید دانشکده

علی غفرانی

علی غفرانی

علی غفرانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زینب آلبوبیری مامایی در آثار پزشکی مسلمانان تا پایان سده هفتم هجری کارشناسی ارشد 1397/11/28
ندا پور محمود تجارت سنگها در شرق جهان اسلام تا پایان سده نهم هجری کارشناسی ارشد 1395/11/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیشینه ایران شناسی در جهان 1228052 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
جغرافیای تاریخی ایران 1228028 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
سیره پیامبر و امامان معصوم (ع) 1221345 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
سفرنامه نویسی و تاریخ اجتماعی ایران 1228057 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مباحث ویژه 1228076 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
مبانی تاریخ تمدن 1228001 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
بررسی سفرنامه ها 1228041 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
تاریخ ایران 1228070 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
شناخت و نقد منابع 1228027 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان فارسی 1228013 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مأخذشناسی (متناسب با گرایش) 1228072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مسائل عمومی ایرانشناسی(2) 1228071 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
پروژه 1228054 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
پیشینه ایران شناسی در جهان 1228052 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تاریخ اسلام 1221105 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
سفرنامه نویسی و تاریخ اجتماعی ایران 1228057 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مباحث ویژه 1228076 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مبانی تاریخ تمدن 1228001 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مسائل عمومی ایران شناسی(1) 1228065 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مطالعه و شرح حال بزرگان 1228037 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3