محمدحسن اسدی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمدحسن اسدی

علوم انسانی / حقوق

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
آئین دادرسی مدنی 3 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون فقه 2 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون فقه 2 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403