اعضای هیئت علمی

سمیه سلمانیان

سمیه سلمانیان

سمیه سلمانیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی 1 1221018 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
مفردات قرآن کریم 1221231 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
نحو 1 1221347 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
آموزش زبان عربی 1 1221096 4 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
ترجمه ازعربی به فارسی 1218012 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی 1 1221018 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی 2 1221019 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
متون نظم ونثر دوره اندلس 1218129 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آموزش زبان عربی 2 1221107 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
آموزش نحو عربی 2 1221099 4 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
آموزش نحو عربی 1 1221098 4 02 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آموزش نحو عربی 1 1221098 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
صرف 1 1218106 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
صرف 2 1218108 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/08 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نمایش 14 نتیجه
از 1