دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی

نام درس ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی
کد درس 1219245
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز