دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اخلاق و تربیت در نهج البلاغه

نام درس اخلاق و تربیت در نهج البلاغه
کد درس 1223077
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز