محمدجواد دکامی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمدجواد دکامی

علوم انسانی / معارف اسلامی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
منطق تصدیق 3 هفته هاي زوج شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خطابه و شعر 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزه های عبادی در قرآن 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی) 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی) 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403