محمد رضائی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمد رضائی

علوم انسانی / الهیات

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
اصول فقه 1 4 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه مدنی 5 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فقه تطبیقی 1 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول2 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه1 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه2 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403