آرمان بختیاری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آرمان بختیاری

علوم انسانی / فرهنگ و زبانهای باستانی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
وندیداد 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کتیبه های فارسی باستان 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون غیر اساطیری فارسی میانه مانوی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون پهلوی اشکانی مانوی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی با زبان سنسکریت 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آشنایی زبان فارسی باستان و خط میخی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اسطورهشناسی و اساطیر ایران 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خطوط و کتیبه های ایران باستان1 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403