آرمان بختیاری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آرمان بختیاری

علوم انسانی / فرهنگ و زبانهای باستانی

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. بررسی بینامتنی متنهای تمثیلی و نگاره های مانوی
  تبسم غبیشی 1397
 2. بررسی ریشه شناسی فعل در زبان هورامی
  صباح جباری 1396
 3. بررسی متن پهلوی خسرو قبادان و ریدگی
  مریم خمیس ابادی 1396
 4. بررسی ریشه شناختی کلان جای نام های استان مازندران
  حسین حسین زاده لموکی 1396
 5. بررسی نیایش های یک شنبه و دو شنبه در دین مانی
  زهره حاجی نوروزی 1395
 6. انجیل زنده
  سپیده درویشی 1394
 7. فرهتگ نگاری گویش دستگردی( دستجردی) با تاکید بر بسامد ریشه شناختی
  عبدالحمید حیدری 1393
  مطالعات اخیر نشان می دهد که زبان ها و لهجه های ایران فرهنگ و تمدن تاریخی و کهن این مرز و بوم را غنی کرده و گردآوری آنها می تواند علاوه بر پویایی زبان معیار مقدمه ای ارزشمند برای سایر پژوهش ها که با زبان ارتباط تنگاتنگ دارند بوجود آورد. روستای دستگرد در قسمت جنوب شرقی استان اصفهان و در فاصله 120 کیلومتری این استان قرار دارد. از لحاظ جغرافیایی در بخش جرقویه علیا واقع است. مردم این روستا به زبانی و گویشی سخن می گویند که جزو گویش های ایرانی دسته غربی و هم چنین گروه گویش های مرکزی ، در شاخه جنوب غربی آن است . از گویش دستگردی اطلاعات چندانی در دسترس نیست و آن به دلیل بکربودن و نیز نو بودن منطقه از لحاظ زبانشناختی است. و در واقع پیشینه این گویش آن چنان از جهت وجود کتاب یا نوشته و سند پربار نیست. از پرسش هایی که در این پژوهش مطرح می شود این گونه می توان نام برد. گویش دستگردی از دیدگاه زبان شناختی به فارسی میانه نزدیکتر است و هم چنین وام واژه هایی از دیگر گویش های ایرانی به این گویش راه یافته اند. هدف از نگارش این پژوهش، گردآوری واژه های کهن و نیز بررسی آنهاست که از طریق روش های توصیفی- تحلیلی و هم چنین گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. در پایان نتایجی که بدست آمده بیانگر آن است که گویش دستگردی یکی از شاخه های زنده زبان پهلوی ساسانی( فارسی میانه) است و هم چنین وام واژه هایی از زبان های دیگر چون، اوستایی، فارسی باستان، پهلوی اشکانی، سغدی و نیز برخی گویش های ایرانی را در خود دارد.
 8. بررسی ریشه شناختی کلان جاینام های استان ایلام
  محمد منصوری 1393
 9. بررسی زبان شناختی و محتوایی متن های کفالایا ی مانوی به زبان های ایرانی و سنجش آن با کفالایای قبطی
  زهرا زارع اسدابادی 1393
 10. بررسی تطبیقی دین مانی در متن های عربی
  نصراله عزیزی معزدهقان 1393
 11. بررسی نام های خاص در کتیبه ها و مهر های ساسانی
  مریم شادمان 1392