درباره گروه

 

گروه زبان انگلیسی ازابتدای تاسیس دانشگاه بوعلی سینا تاسال 1383 تحت عنوان گروه زبان های خارجی به ارائه دروس عمومی یا تخصصی گروه ها و دانشکده های دیگر دانشگاه پرداخت. درسال 1383 با تفکیک این گروه از گروه های زبانشناسی وزبان فرانسه ونیز تاسیس رشته مترجمی زبان انگلیسی درمقطع کارشناسی علاوه برارائه دروس سرویسی به سایر دانشکده ها،تربیت مترجم زبان انگلیسی درمقطع کارشناسی دردستور کارگروه زبان انگلیسی قرارگرفت.این امر تاسال 1390 کماکان ادامه یافت تا اینکه درسال 1390 مقطع کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی تاسیس گردید.واین گروه با 5  نفرعضو هیئت علمی استادیار به تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام کرد. درسال 1391  با پذیرش دونفر دانشجودرمقطع دکتری آموزش زبان انگلیسی روند توسعه تحصیلات تکمیلی گروه  کامل گردید. هم اکنون این گروه با 2 نفر عضو هیئت علمی دانشیار و 4 نفر عضو هیئت علمی استادیار، 192دانشجوی کارشناسی، 24 دانشجوی کارشناسی ارشد، و6 نفر دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان درهر 3 مقطع به تربیت دانشجو می پردازد. تنها عضو بازنشسته این گروه استادغلامرضا کهنسالی می باشد که درسال 1389 بازنشسته شده اند. لازم به ذکر است در حال حاضر گروه زبان انگلیسی با همکاری قریب به  20 نفر همکار مدعو با تمامی گروه هاو دانشکده های دانشگاه در رابطه با ارائه دروس سرویسی اعم از عمومی و تخصصی همکاری گسترده دارد.