دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 3,273 نتیجه
از 164
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیات الاحکام 2 1221054 2 کارشناسی الهیات 01 قاسم سبحانی فخر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 1218065 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 1218247 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00)
ادبیات عرفانی 1218248 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 حسین چراغی وش هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00)
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 مصطفی حسینی هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/19 (08:00 - 10:00)
ادبیات معاصر فرانسه 1217107 2 کارشناسی 01 حسن زختاره هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00)
یادگیری الکترونیکی(مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی) 1219463 2 کارشناسی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/17 (08:00 - 10:00)
ارتباط انسانی 1219313 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 محمود تعجبی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00)
ارتباط انسانی 1219313 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 محمود تعجبی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00)
ارزیابی ترجمه 1218281 2 کارشناسی ارشد 01 مرتضی قائمی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 مریم پورجمشیدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه 1 1218005 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 زهرا افضلی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه 1 1218005 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 زهرا افضلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 حسین چراغی وش هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمون سازی 1216231 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 محمدهادی محمودی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00)
استان شناسی 1228029 3 کارشناسی ایران شناسی 01 حامد عباسی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00)
استناد و شبهه پژوهشی نهج البلاغه 1223097 2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی 01 حسن سجادی پور هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/04 (14:00 - 16:00)
اسطورهشناسی و اساطیر ایران 1228074 2 کارشناسی ارشد 01 آرمان بختیاری هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00)
آشنایی با ادبیات تطبیقی 1216237 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 3,273 نتیجه
از 164