دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

یادگیری الکترونیکی(مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی)

نام درس یادگیری الکترونیکی(مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی)
کد درس 1219463
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز