دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 402
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/1/20
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی افشین افضلی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش و اندازه گیری افشین افضلی علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنجش و اندازه گیری افشین افضلی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نثر2(متون ادبی-داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه) مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (3) قسمت دوم شاعران حوزه ادبی عراق مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم(3) قسمت چهارم خاقانی مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نثر4(متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد) مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه ها و نقد ادبی مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاریخ ادبیات2 مهدی شریفیان علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نثر2-جهانگشا و مرزبان نامه لیلا هاشمیان علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون نظم (5) قسمت دوم اشعار حافظ لیلا هاشمیان علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
دستور زبان فارسی (2) محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی عرفان و تصوف محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عربی4قسمت چهارم (قواعد و متون) محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عربی2قسمت دوم (قواعد و متون) محمد آهی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی سعید پورعظیمی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه ویراستاری(1) سعید پورعظیمی علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ویرایش فارسی سعید پورعظیمی علوم انسانی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق ثبت سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 1 هفته هاي فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوریهای تجاری بین المللی سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت تطبیقی سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق تجارت سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق ثبت سیدیونس نورانی مقدم علوم انسانی 1 هفته هاي زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق سازمانهای بین المللی میثم نوروزی علوم انسانی 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403