احمد رضوانی مفرد

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

احمد رضوانی مفرد

علوم انسانی / حقوق

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین المللی"
  احمد رضوانی مفرد، انسیه نوراحمدی
  فقه و حقوق خانواده، نسخه ، صفحات:161-194، 1401
 2. "حقوق اشخاص دارای معلولیت در قانون حمایت از معلولان سال 1396 با رویکردی بر نامه امام علی (ع) به مالک اشتر"
  احمد رضوانی مفرد، انسیه نوراحمدی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:61-80، 1399
 3. "پررسی قاعده "الجواز الشرعی ینافی الضمان با رویکردی بر آرای امام خمینی"
  احمد رضوانی مفرد، نبی سبحانی
  پژوهشنامه متین، نسخه ، صفحات:75-87، 1399
 4. "اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی"
  محمدحسین خادمی آراسته، بیژن حاجی عزیزی، احمد رضوانی مفرد
  مجله مطالعات حقوق تطبیقی، نسخه ، صفحات:141-167، 1399
 5. "مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت"
  کریم کوخایی زاده، احمد رضوانی مفرد، قدرت اله نیازی
  فقه مقارن، نسخه ، صفحات:132-111، 1397
 6. "تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه"
  کریم کوخایی زاده، قدرت اله نیازی، احمد رضوانی مفرد
  فقه و مبانی حقوق اسلامی، نسخه ، صفحات:442-423، 1397
 7. "منع سوء اسفاده از حق حاکمیت در نهج البلاغه"
  نبی سبحانی، احمد رضوانی مفرد، قدرت اله نیازی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:119-137، 1396
 8. "منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج البلاغه"
  احمد رضوانی مفرد، قدرت اله نیازی، نبی سبحانی
  پژوهشهای نهج البلاغه - بنیاد نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:119-137، 1396
 9. "حمایت از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر در اسلام و نظامبین المللی حقوق بشر"
  شهرام زرنشان، احمد رضوانی مفرد
  مجله مطالعات حقوق تطبیقی، نسخه ، صفحات:583-606، 1396
 10. "حمایت از "حق مادری" درنظام تامین اجتماعی"
  شهرام زرنشان، احمد رضوانی مفرد
  مطالعات حقوق عمومی، نسخه ، صفحات:319-336، 1395
 11. "تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بی سرپرست"
  احمد رضوانی مفرد، مژده ظفری
  دانش حقوق مدنی - دانشگاه پیام نور - با همکاری دانشگاه های دیگر، نسخه ، صفحات:22-37، 1394
 12. "نقش علمای جبل عامل در تثبیت حکومت صفویه و گسترش مذهب تشیع در ایران"
  احمد رضوانی مفرد
  پژوهش علوم انسانی، نسخه ، صفحات:107-123، 1394
 13. "ساختار نظام قضایی عصر صفوی"
  احمد رضوانی مفرد، سید محمد حسینی
  فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نسخه ، صفحات:155-169، 1390