احمد رضوانی مفرد

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

احمد رضوانی مفرد

علوم انسانی / حقوق

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
متون فقه 1 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون فقه 1 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه 2 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول فقه 2 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403