آوا ایمانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آوا ایمانی

علوم انسانی / زبانشناسی همگانی

عضویت های حرفه ای

  1. عضو پیوسته انجمن زبان شناسی ایران
  2. عضو پیوسته انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران