آوا ایمانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آوا ایمانی

علوم انسانی / زبانشناسی همگانی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
واجشناسی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی زبان 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساخت زبان فارسی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیوه استدلال نحوی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های نحوی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان شناسی نقش گرا 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403