آوا ایمانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آوا ایمانی

علوم انسانی / زبانشناسی همگانی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "بررسی تاثیر »جنسیت« و »سن« بر کاربرد »تردیدنماها« در گفتار فارسیزبانان"
  زهرا خالقی، آوا ایمانی
  پژوهش های زبان شناسی، نسخه ، صفحات:25-46، 1402
 2. "The Superlative Comparison Schemas in Persianطرحواره های ساخت مقایسه عالی در زبان فارسی"
  آوا ایمانی
  Language Related Research، نسخه ، صفحات:261-292، 1402
 3. "تحلیل آکوستیکی گفتار کودک-محور در مقایسه با گفتار بداهه در مردان فارسی زبان"
  هما اسدی، آوا ایمانی
  پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، نسخه ، صفحات:53-73، 1402
 4. "تحلیل مقابلهای چندمعناییِ ترکیبات «سر» در فارسی و انگلیسی:رویکردی ساختی ـ شناختی"
  آوا ایمانی
  زبان شناخت، نسخه ، صفحات:59-86، 1402
 5. "بررسی مقابله ای طرحواره های بیان مقایسه مبالغه آمیز در فارسیو انگلیسی: رویکردی شناختی-رده شناسی"
  آوا ایمانی
  زبان پژوهی، نسخه ، صفحات:65-97، 1402
 6. "تحلیلی نقشی-رده شناختی از شیوه های تصغیرسازی در گونه لری خرم آبادی"
  آوا ایمانی
  زبان شناسی گویش های ایرانی، نسخه ، صفحات:133-164، 1401
 7. "تحلیلی رده شناختی از ساخت مقایسۀ عالی در زبان فارسی"
  آوا ایمانی
  پژوهش های زبان شناسی، نسخه ، صفحات:163-180، 1400
 8. "چندمعنایی ترکیبات چشم در زبان فارسی: رویکرد صرف ساختی"
  آوا ایمانی، عادل رفیعی
  زبان شناسی و گویش های خراسان، نسخه ، صفحات:115-140، 1398