هادی رستمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

هادی رستمی

علوم انسانی / حقوق

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تاکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)"
  هادی رستمی
  آموزه های حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:153-178، 1402
 2. "فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران های سیاسی و اجتماعی"
  هادی رستمی
  پژوهش حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:67-103، 1402
 3. "نقش و تاثیر عوامل زمینه ای در احراز رابطه سببیّت؛ با نگرشی به حقوق کامن لو"
  هادی رستمی، آدر کلانتری
  مجله پزشکی قانونی ایران، نسخه ، صفحات:140-150، 1402
 4. "حکم جلب اروپایی در مبارزه با جرایم سازمان یافته"
  عرفان باباخانی، هادی رستمی
  مطالعات بین المللی پلیس، نسخه ، صفحات:92-114، 1401
 5. "حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان خیابانی در ایران و سه کشور الجزایر، لبنان و تونس"
  هادی رستمی، علی مولابیگی، حسن باوی
  حقوق تطبیقی، نسخه ، صفحات:245-266، 1401
 6. "رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه"
  هادی رستمی، عرفان باباخانی
  پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب، نسخه ، صفحات:31-62، 1401
 7. "گذشت پذیری جرایم در پرتو مبانی حقوق کیفری"
  هادی رستمی
  مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، نسخه ، صفحات:343-323، 1401
 8. "کمینهگرایی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) و چالش های فراروی آن"
  مهری برزگر، هادی رستمی
  پژوهشنامه حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:75-97، 1401
 9. "بازه زمانی بازداشت موقت در ایران و کشورهای عربی (مصر، عربستان و لبنان)"
  هادی رستمی، علی مولابیگی، حسن باوی
  حقوق تطبیقی، نسخه ، صفحات:139-160، 1400
 10. "سیاست جنایی بخشنامه مدار در فرآیند دادرسی کیفری"
  هادی رستمی
  مجلس و راهبرد، نسخه ، صفحات:297-321، 1400
 11. "تقلب نسبت به بیمه گر (با نگرشی به نظام حقوقی آمریکا)"
  سروش منظمی تبار، هادی رستمی
  پژوهشنامه بیمه، نسخه ، صفحات:155-186، 1400
 12. "تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن"
  هادی رستمی، فرهاد میرزایی
  پژوهش حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:99-131، 1400
 13. "آثار جانبی مرتبط با محیط زیست در حقوق ایران"
  آیت مولائی، هادی رستمی
  فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، نسخه ، صفحات:277-296، 1399
 14. "دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش ها و راهکارها)"
  هادی رستمی، ناصر قربان پور
  پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، نسخه ، صفحات:135-161، 1399
 15. "بازنگری در سطح فکری تاریخ بیهقی، بررسی موردی: انطباق محتوا با سیاست جنایی اقتدارگرا"
  حسنعلی موذن زادگان، علی مولابیگی، هادی رستمی
  سبک شناسی نظم و نثر فارسی، نسخه ، صفحات:151-170، 1399
 16. "تبیین بزه دیدگی کودکان در داستان «مدیر مدرسه» از منظر آموزه های بزه دیده شناسانه"
  هادی رستمی، علی مولابیگی
  تحقیقات حقوقی، نسخه ، صفحات:323-344، 1399
 17. "مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تاکید بر پاسخ های تعزیرمدار"
  هادی رستمی، سید پوریا موسوی
  حقوقی دادگستری، نسخه ، صفحات:157-177، 1399
 18. "کلاهبرداری رایانه ای؛ تاملی بر ارکان جرم و آثار آن"
  هادی رستمی
  آموزه های حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:51-82، 1398
 19. "تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی"
  هادی رستمی
  مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، نسخه ، صفحات:397-417، 1398
 20. "بررسی جرم شناختی مادۀ 599 قانون آیین دادرسی کیفری 1392"
  هادی رستمی، سید پوریا موسوی
  فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم، نسخه ، صفحات:53-68، 1398
 21. "تاثیر بیماری روانی بر عدم تحمل کیفر؛ مطالعه موردی پزشکی قانونی همدان"
  زهرا نیک نهاد، هادی رستمی
  مجله پزشکی قانونی ایران، نسخه ، 1398
 22. "بررسی رابطه مزاج و بزه کاری (مطالعه موردی شهرستان ملایر)"
  هادی رستمی، حدیث زهره وند، مرتضی مجاهدی
  حقوق پزشکی، نسخه ، صفحات:195-214، 1398
 23. "رُمان «سال های ابری» در پرتو آموزه های جرم شناسی کودکان و نوجوانان"
  هادی رستمی، علی مولابیگی
  آموزه های حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:91-120، 1397
 24. "گفتمان سیاست جنایی ویکتور هوگو در «آخرین روزِ یک محکوم»"
  هادی رستمی، سید حسن جعفریان
  پژوهشنامه حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:139-160، 1397
 25. "خوانش جرم شناسانه آثار سعدی (با تاکید بر گلستان و بوستان)"
  هادی رستمی، علی مولابیگی
  تحقیقات حقوقی، نسخه ، صفحات:229-263، 1396
 26. "تقابل وظیفه گرایی و غایت گرایی فایده محور در توجیه کیفر"
  هادی رستمی
  پژوهشنامه حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:131-155، 1395
 27. "احراز رابطه سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی(با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)"
  هادی شعبانی کندسری، هادی رستمی
  پژوهش حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:144-171، 1395
 28. "تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن"
  هادی رستمی، فرهاد میرزایی
  حقوقی دادگستری، نسخه ، صفحات:99-131، 1394
 29. "رویکرد فایده گرایانه به مجازات در پرتو نظریه بنتام"
  هادی رستمی، واحد سلیمی
  اندیشه های حقوق کیفری دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره)، نسخه ، صفحات:137-157، 1394
 30. "تاثیر اخذ برائت در رفع مسوولیت کیفری از پزشک با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392"
  هادی رستمی، جابر قره داغی
  مجله پزشکی قانونی ایران، نسخه ، صفحات:55-58، 1394
 31. "توجیه کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف"
  هادی رستمی، علیرضا تقی پور
  آموزه های حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:75-99، 1394
 32. "پیامدهای کیفری ناشی از قصور پزشکی منجر به فوت و راه کارهای قانونی آن"
  هادی رستمی، عبدالرزاق برزگر بفروئی، علی اصغر قربانی
  مجله پزشکی قانونی ایران، نسخه ، صفحات:235-242، 1394
 33. "جرم انگاری و کیفرگذاری در پرتو اصول محدودکنندۀ آزادی در نظریۀ لیبرال"
  هادی رستمی
  پژوهش حقوق کیفری، نسخه ، صفحات:55-81، 1393
 34. "رویکرد سزاگرا به کیفر در نظریه لیبرالیسم"
  هادی رستمی، علی حسین نجفی ابرندآبادی
  تحقیقات حقوقی، نسخه ، صفحات:461-500، 1391