هادی رستمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

هادی رستمی

علوم انسانی / حقوق

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
حقوق جزای عمومی 3 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی کیفری 2 1 هفته هاي فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آئین دادرسی کیفری 2 1 هفته هاي زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کیفرشناسی 1 هفته هاي فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کیفرشناسی 1 هفته هاي زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه حقوق کیفری 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403