هادی رستمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

هادی رستمی

علوم انسانی / حقوق

کتابهای تألیفی و تصنیفی

 1. "اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین المللیِ حقوق بشر"
  هادی رستمی، سید پوریا موسوی
  انتشارات مجد، 1401، شابک: 978-622-225-822-1
 2. "آیین دادرسی کیفری"
  هادی رستمی
  نشر میزان، 1401، شابک: 978-622-212-003-0
 3. "ماهیّت مجازات و تمایز آن از سایر ضمانت اجراها(با تاکید بر ضابطه «قلمرو کیفری»)"
  هادی رستمی
  نشر میزان، 1401، شابک: 978-622-212-288-1
 4. "خرده فرهنگ مجرمانه اطفال و نوجوانان"
  هادی رستمی، محمد علامی
  نشر دادگستر، 1400، شابک: 978-600-282-213-0
 5. "حقوق کیفری اختصاصی (2)؛ جرایم علیه مصالح عمومی کشور"
  حسین آقایی نیا، هادی رستمی
  نشر میزان، 1400، شابک: 978-622-212-195-2
 6. "حقوق کیفری و لیبرالیسم؛ بررسی کیفر در سنّت فلسفی لیبرال"
  هادی رستمی
  نشر نگاه معاصر، 1399، شابک: 978-622-7028-17-1
 7. "پلورالیسم حقوقی"
  هادی رستمی
  انتشارات ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1399، شابک: 978-600-880482-6
 8. "ساختار نظریه مجازات و رابطه آن با نظریه سیاسی"
  هادی رستمی
  نشر میزان، 1398، شابک: -
 9. "وقوع جنایت در چارچوب ترک فعل ناشی از وظیفه"
  هادی رستمی
  نشر میزان، 1398، شابک: 978-622-212-093-1
 10. "حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، تجدید چاپ"
  حسین آقایی نیا، هادی رستمی
  نشر میزان، 1397، شابک: 978-622-212-031-3
 11. "حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت"
  حسین آقایی نیا، هادی رستمی
  نشر میزان، 1397، شابک: 978-622-212-004-7
 12. "آیین دادرسی کیفری"
  هادی رستمی
  نشر میزان، 1397، شابک: 978-622-212-003-0
 13. "تاثیر جنون مرتکب بر فرایند رسیدگی"
  هادی رستمی
  نشر میزان، 1397، شابک: 978-964-511-957-5
 14. "برقراری عدالت در گاچاچا"
  علیرضا تقی پور، هادی رستمی
  نشر میزان، 1396، شابک: -
 15. "قلمرو قرار بازداشت در جرایم اقتصادی"
  هادی رستمی
  نشر میزان، 1396، شابک: -
 16. "رویکرد پوزیتویستی به حقوق (با تاکید بر نظریۀ هارت)"
  هادی رستمی
  گام حق، 1395، شابک: -
 17. "دانشنامه بزه دیده شناسی و پیش گیری از جرم"
  هادی رستمی
  پلیس پیشگیری ناجا - میزان، 1393، شابک: -
 18. "کیفرگذاری حداقلی در نظریۀ لیبرالیسم در پرتو اصل ضرر"
  هادی رستمی
  نشر میزان، 1392، شابک: -
 19. "توجیه کیفر در نظریه تعلیم اخلاقی در دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله ها)"
  هادی رستمی
  میزان، 1392، شابک: -