دروس

دوره کارشناسی رشته ایران شناسی

سرفصل دروس کارشناسی ایران شناسی برای ورودی های 1401 و پس از آن

دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد ایران شناسی گرایش فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی