سید فضل اله میردهقان اشکذری
مدیر گروه ایران شناسی

رشته تحصیلی: باستان شناسي گرايش دوران اسلامي​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: s.mirdehqan@basu.ac.ir

صفحه شخصی