دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 1,850 نتیجه
از 93
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیات الاحکام 2 1221054 2 کارشناسی الهیات 01 قاسم سبحانی فخر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 محمدرضا اردلان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 محمدرضا اردلان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه 1223091 2 کارشناسی ارشد 01 محمدجواد دکامی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
ادبیات تطبیقی 1218065 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
ادبیات تطبیقی 1218247 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
ادبیات عرفانی 1218248 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 سیدمهدی مسبوق هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00)
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 مصطفی حسینی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 مریم پورجمشیدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
آزمون سازی زبان 1216031 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 محمدهادی محمودی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
استان شناسی 1228029 3 کارشناسی ایران شناسی 01 سیدفضل اله میردهقان اشکذری هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
آشنایی با زبان سنسکریت 1222075 2 کارشناسی ارشد 01 آرمان بختیاری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
آشنایی با شعر انگلیسی 1216200 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 مصطفی حسینی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00)
آشنایی با علوم حدیث 1221104 2 کارشناسی الهیات 01 معصومه ریعان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00)
آشنایی با علوم حدیث 1221104 2 کارشناسی الهیات 02 کرم سیاوشی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00)
آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی 1221257 2 کارشناسی 01 محمد رضایی خانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
آشنائی با ادیان بزرگ 1221041 2 کارشناسی الهیات 02 محمدرضا فریدونی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00)
آشنائی با ادیان بزرگ 1221041 2 کارشناسی الهیات 01 محمدرضا فریدونی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00)
اصلاحات عرفان ادبی 1221247 2 کارشناسی ارشد الهیات 01 محمدرضا فریدونی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,850 نتیجه
از 93