اساتید دانشکده

ستار عزیزی

ستار عزیزی

ستار عزیزی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دامنه مصونیت ماموران عالی رتبه دولتی در برابر صلاحیت محاکم کیفری خارجی و بین المللی دکتری 1398/06/16
دامنه مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی در برابر صلاحیت کیفری خارجی و بین المللی دکتری 1398/06/16
معصومه امامیان دامنه مصونیت ماموران عالی رتبه دولتی در برابر صلاحیت کیفری خارجی و بین المللی دکتری 1398/06/16
زهرا حسنعلی پورگاوگانی حمایت حقوقی سازمان بهزیستی ایران از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در تعامل با مقررات بین المللی (با تاکید بر موضوع نگهداری آنان) کارشناسی ارشد 1399/08/20
مهدیه ورمزیاری جایگاه اجرای موقت معاهدات در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد 1399/12/02
جمال احمد نژاد تفکیک بین جنبش آزادی بخش و تروریسم در نظام حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 1391/11/15
فاطمه بحیرایی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عوامل و مولفه های لازم در تعیین حوزه های انتخابیه کارشناسی ارشد 1397/11/07
سحر پسندیده حقوق و تعهدات دولتهای عضو اتحادیه اروپایی در پذیرش پناهجویان ناشی از درگیریهای داخلی سوریه کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمد حاجی مسئولیت بین المللی دولت در ارتکاب ژنوساید با تاکید بر قضیه بوسنی علی صربستان کارشناسی ارشد 1391/06/29
فیروزه خدایاری سیکان بررسی قواعد تعیین صلاحیت در دادرسی های مدنی کارشناسی ارشد 1390/11/19
مهرناز خردمندنیا اهلیت و آثار انعقاد معاهدات توسط ایالتها و مناطق خودمختار کارشناسی ارشد 1393/10/24
صدرالله خرمی مطالعه تطبیقی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه کارشناسی ارشد 1390/11/05
روناک زندکریمی توصیف حقوقی در دادرسی های مدنی کارشناسی ارشد 1392/07/08
محمد صادق سیفی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1391/02/10
کمال صالحی ذهابی مطالعه تطبیقی اهدای جنین در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد 1392/07/09
گزیزه علائی اردلان نظریه ارتباط موثر در حقوق بین الملل خصوصی کارشناسی ارشد 1392/07/06
اعظم عیوضی مطالعه تطبیقی ماهیت هیأت داوری در بازار سرمایه ی ایران و آمریکا کارشناسی ارشد 1390/11/19
حدیث قنبری حق آموزش زبان مادری با تحلیل اصل 15 قانون اساسی کارشناسی ارشد 1395/06/20
محمدطه محقق رابطه دموکراسی و نظارت قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
فریده مرادی مطالعه تطبیقی فدرالیسم در نظام های حقوقی آلمان، بوسنی و هرزگوین و عراق کارشناسی ارشد 1394/09/30
مهدی معنوی بررسی ساختار حقوقی و سیاسی نظام افغانستان در پرتو نظام های ریاستی و نیمه ریاستی کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/04
سیدعلی موسوی مطالعه تطبیقی شرایط داوطلبان و سازکارهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و امریکا کارشناسی ارشد 1395/02/26
سیدمهدی موسوی بدربانی سلسله مراتب هنجاری قواعد حقوق بین الملل با تاکید بر جایگاه قواعد حاکم بر محیط زیست دکتری 1397/11/14
خاطره نظری جایگاه دفاع مشروع علیه کنش گران غیردولتی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 1391/11/28
محمد ویسی چمه جدایی چاره ساز در نظام حقوق بین الملل دکتری 1397/11/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاسیس و جانشینی دولتها در حقوق بین الملل 1215256 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق بین الملل اسلام 1215255 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق بین المللی عمومی1/حقوق عمومی/ 1215115 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق بین الملل عمومی 2 1215002 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
حقوق معاهدات 1215248 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
متون حقوقی به زبان خارجی 1215245 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
متون حقوق عمومی به زبان خارجی حقوق عمومی 1215119 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق بین الملل اسلام 1221059 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق بین الملل خصوصی 1 1215004 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق بین الملل خصوصی 1 1215004 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق بین الملل عمومی 1 1215001 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق بین الملل عمومی 1 1215001 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق بین المللی عمومی2/حقوق عمومی/ 1215156 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مسئولیت بین المللی 1215244 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نظام بین الملل حقوق بشر 1215250 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تاسیس و جانشینی دولتها در حقوق بین الملل 1215256 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق بین الملل اسلام 1215255 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق بین المللی عمومی1/حقوق عمومی/ 1215115 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق معاهدات 1215248 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
متون حقوقی به زبان خارجی 1215245 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3