ستار عزیزی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

ستار عزیزی

علوم انسانی / حقوق

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
حقوق بین الملل خصوصی 1 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل خصوصی 1 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوری بین المللی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوری بین المللی 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین المللی عمومی2/حقوق عمومی/ 1 هفته هاي فرد چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوریهای تجاری بین المللی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوریهای تجاری بین المللی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوریهای تجاری بین المللی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظام بین الملل حقوق بشر 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق مسئولیت بین المللی(دولتها) 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403