اعضای هیات علمی

 
زهرا افضلی

زهرا افضلی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
صدیقه زودرنج

صدیقه زودرنج

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی سعیداوی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
صلاح الدین عبدی

صلاح الدین عبدی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
سیدحسن فاتحی

سیدحسن فاتحی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مرتضی قائمی

مرتضی قائمی

استاد 
پست الکترونیکی: 
ناصر قره خانی

ناصر قره خانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
سیدمهدی مسبوق

سیدمهدی مسبوق

استاد 
پست الکترونیکی: 
نمایش 8 نتیجه
از 1