ستار عزیزی
مدیر گروه حقوق

رشته تحصیلی: حقوق بين الملل عمومي​​​​​​​
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: s.azizi@basu.ac.ir

صفحه شخصی