دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 3,698 نتیجه
از 185
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیین دادرسی کیفری 1215293 2 کارشناسی ارشد 01 فریدون جعفری هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30)
حقوق کیفری اختصاصی 1215297 2 کارشناسی ارشد 01 مرتضی عارفی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/24 (14:00 - 16:00)
حقوق کیفری بین‌المللی 1215295 2 کارشناسی ارشد 01 علیرضا تقی پور هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/28 (14:00 - 16:00)
حقوق کیفری عمومی 1215294 2 کارشناسی ارشد 01 هادی رستمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/02 (14:00 - 16:00)
عدالت کیفری و حقوق بشر 1215296 2 کارشناسی ارشد 01 مهری برزگر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/21 (14:00 - 16:00)
آیات الاحکام 1 1221053 2 کارشناسی الهیات 01 قاسم سبحانی فخر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/01 (10:30 - 12:30)
احوال شخصیه وصیت و ارث 1221075 2 کارشناسی الهیات 01 احمد رضوانی مفرد هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30)
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه 1223077 2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی 01 محمدجواد دکامی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/23 (14:00 - 16:00)
ادبیات پایداری 1216207 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 نجمه نظری هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/24 (10:30 - 12:30)
ادبیات داستانی 1218243 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صدیقه زودرنج هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30)
ادبیات داستانی 1214162 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 قهرمان شیری هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30)
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:30)
ادبیات مقاومت 1218252 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 حسین چراغی وش هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30)
ادله اثبات دعوی 1215053 2 کارشناسی حقوق 01 محمد مولودی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30)
ادله اثبات دعوی 1215053 2 کارشناسی حقوق 02 محمد مولودی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 فرامرز محمدی پویا هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/24 (10:30 - 12:30)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 فرامرز محمدی پویا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/24 (10:30 - 12:30)
ایران و حقوق بین الملل 1215290 2 کارشناسی ارشد حقوق 01 میثم نوروزی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/21 (08:30 - 10:30)
ارزشیابی اثربخشی آموزش 1219387 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 محمود تعجبی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/28 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی 1219245 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/28 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 3,698 نتیجه
از 185