اعضای هیات علمی

نمایش 20 نتیجه
از 1
 
محمدحسن اسدی

محمدحسن اسدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مهری برزگر

مهری برزگر

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی احسان تاریمرادی مطلق

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
علیرضا تقی پور

علیرضا تقی پور

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فریدون جعفری

فریدون جعفری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فیض الله جعفری

فیض الله جعفری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
بیژن حاجی عزیزی

بیژن حاجی عزیزی

استاد 
پست الکترونیکی: 
هادی رستمی

هادی رستمی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
احمد رضوانی مفرد

احمد رضوانی مفرد

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مرتضی عارفی

مرتضی عارفی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
ستار عزیزی

ستار عزیزی

استاد 
پست الکترونیکی: 
یونس فتحی

یونس فتحی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
رضا کریم کاشی آرانی

رضا کریم کاشی آرانی

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
فردین مرادخانی

فردین مرادخانی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
پرهام مهرآرام

پرهام مهرآرام

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمد مولودی

محمد مولودی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حسن ناعمه

حسن ناعمه

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
سیدیونس نورانی مقدم

سیدیونس نورانی مقدم

استادیار 
پست الکترونیکی: 
میثم نوروزی

میثم نوروزی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 20 نتیجه
از 1