دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

استانداردهای بین المللی آموزش در سازمان (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی )

نام درس استانداردهای بین المللی آموزش در سازمان (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی )
کد درس 1219449
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز