اعضای هیئت علمی

آیت اله فاضلی منیع

آیت اله فاضلی منیع

آیت اله فاضلی منیع   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نیلوفر امیدی آشنایی فرهنگی ودرک مطلب: تاثیر متون بومی شده بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1393/11/20
سیدمحمدرضا حسینی An Investigation into the Relationship between Textbooks and the Topic, Type and Organization of Discourse Used in Iranian Private Language Institutes کارشناسی ارشد 1393/11/26
سیدایوب حسین زاده بررسی تاثیر تدریس مستقیم یاد داشت برداری و آموزش راهبرد فراشناختی بر روی درک شنیداری زبان آموزان متوسط ایرانی کارشناسی ارشد 1395/07/11
مهدی دوستی طراحی، اجرا و ارزیابی یک دوره ی رشد حرفه ای جهت معلمان زبان انگلیسی ایران دکتری دانلود 1396/11/25
حسن رادی اربابی رابطه تفکر انتقادی، یادگیری خودتنظیمی و مهارت نوشتن در دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد 1392/07/01
مجتبی رمضانی بررسی تأثیر آموزش مستقیم راهبردهای شنیداری و استفاده از منابع شنیداری فشرده بر تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1392/12/21
رضا روحی رابطه بین هوش عاطفی، استفاده از راهبردهای زبان آموزی و مهارت نوشتاری در بین فراگیران سطح متوسط ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه کارشناسی ارشد 1396/02/30
علی قادری تاثیر آگاهی واژه شناختی و جنسیت بر توسعه لغات دانش آموزان دبیرستان در مدارس ایران کارشناسی ارشد 1393/11/19
بهروز کلانتری بررسی باورهای انگلیسی به عنوان زبان خارجه و فراگیران انگلیسی برای اهداف علمی نسبت به اجزای زبان و موفقیت آنان در یادگیری این اجزاء کارشناسی ارشد 1392/07/07
آرش مسلسل Metacognitive listening strategy use, L2 motivational self-system, autonomy and listening comprehension of the Iranian intermediate EFL learners کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/15
امیر مقدسی رابطه بین هوش فرهنگی، خود کارآمدی و رضایت شغلی معلمان زبان انگلیسی ایرانی کارشناسی ارشد 1394/11/06
اکبر منصوری رابطه بین رضایت شغلی، خود کار آمدی، فرسایش شغلی، رشته تحصیلی و تمایل به ترک شغل در میان مدرسین زبان انگلیسی ایرانی کارشناسی ارشد 1395/11/16
نام درس
 
نمایش 41 - 58 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 1216033 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1 1216205 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
دستور انگلیسی پیشرفته 1216187 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نگارش انگلیسی پیشرفته 1216189 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی درسی زبان 1216160 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
دستور انگلیسی پایه 1216182 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 1 1221031 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقاله نویسی 1216032 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکاتبات انگلیسی 1216194 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نگارش انگلیسی پایه 1216184 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نگارش متون علمی دانشگاهی 1216175 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بررسی آثار ترجمه شده 2 1216041 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 1216033 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ترجمه متون اقتصادی 1216042 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
خواندن متون مطبوعاتی 1216034 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
دستور انگلیسی پیشرفته 1216187 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نامه نگاری 1216029 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نگارش انگلیسی پیشرفته 1216189 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 41 - 58 از 58 نتیجه
از 3