اساتید دانشکده

« بازگشت

نقد وبررسی ترجمه های قرآنی و متون دینی

نام درس نقد وبررسی ترجمه های قرآنی و متون دینی
کد درس 1218209
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز